Adatkezelési Tájékoztató

  1. Főoldal
  2. Adatkezelési Tájékoztató

Amely létrejött a Boston Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-902980, székhelye: 1015 Budapest, Hattyú utca 18. 3. em. 5., honlapja: https://immonova.hu , a továbbiakban: “Adatkezelő” vagy “Boston”) által ügyfeleink ingatlanaiban történő okos otthon rendszerek (a továbbiakban: “Okos otthon”) megtervezése, telepítése és programozása, valamint a weboldalunkon – https://immonova.hu/ – tett látogatása során a természetes személyek adatkezelésének részletes szabályainak ismertetése érdekében az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: “GDPR”) rendelkezéseivel összhangban:

Jelen tájékoztatót Adatkezelő az általa értékesített Okos otthon rendszerek iránt érdeklődő ügyfelei, valamint vásárlói, megrendelői által látogatott -fenti- honlapján, jó látható helyen közzéteszi, amely a közzététellel lép hatályba és hatályban marad mindaddig, amíg Adatkezelő új Adatkezelési Tájékoztatót közzé nem tesz. Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására, amely esetben a módosított tájékoztató közzétételét megelőzően megrendelt Okos otthon rendszerek során történő adatkezelésre az előző tájékoztató vonatkozik. Az átláthatóság és ügyfélközpontúság érdekében Adatkezelő a honlapján külön felhívást tesz közzé jelen Tájékoztató esetleges módosításairól.

I. Ön személyes adataira vonatkozó jogszabályi felhatalmazások különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
– a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
– a fentiekben megjelölt GDPR rendelet

II. Fogalom meghatározások:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon (manuálisan) végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; aki az adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan pusztán technikai feladatokat lát el (pl.: adatok rögzítését);

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosultalan hozzáférést eredményez;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

III. Adatkezelés során alkalmazott alapelvek:

Adatkezelő számára kiemelt jelentőségű szempont az ügyfelei által rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak és más szabályozásoknak megfelelő kezelése, biztonságos felhasználása és rögzítése, ügyfelei információs önrendelkezési jogai érvényesülésének teljeskörű biztosítása, valamint a személyes adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatás nyújtása.

Adatkezelő a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, valamint elszámoltathatóság elvét szem előtt tartva kezeli az Ön adatait, amely alapelvek érvényre juttatására maradéktalanul kötelezi munkavállalóit és személyzetét.

A célhoz kötött adatkezelés elve érvényre jut az alábbiakban kifejtett, meghatározott és egyértelmű célokból történő adatkezelés során, míg az adattakarékosság azt jelenti, hogy Adatkezelő csak olyan adatokat kezel, amely a cél elérése érdekében feltétlenül szükségesek, ezt is a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően, azaz kizárólag csak a feltétlenül szükséges ideig.

Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az alábbiakban meghatározott időtartam vagy időtartam meghatározásának szempontjai leteltét követően Adatkezelő az Ön személyes adatait visszavonhatatlanul megsemmisíti, és kizárólag statisztikai elemzések és számítások elkészítése érdekében, a fejlesztését célzó olyan adatokat tart meg, amelyek a továbbiakban Önnel semmilyen formában nem hozható összefüggésbe, amelyek alapján Ön már egyáltalán nem beazonosítható (anonimizált adatok).

IV. Adatkezelésünk jogszerűsége – alkalmazott jogalapok a GDPR 6. cikkének megfelelően:

1./ Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: Az Ügyfél (Ön) hozzájárulása, amely önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelműen engedélyezi Adatkezelő számára az őt érintő személyes adatok kezelését;

2./ Szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés: olyan szerződés teljesítése, amelyben Ügyfél (Ön) az egyik fél;

3./ Jogi kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl.: számviteli, könyvviteli jogszabályi kötelezettség teljesítése);

4./ Jogos érdek érdekében történő adatkezelés: az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; Ezen jogalap alkalmazásának feltételeit Adatkezelő belső érdekmérlegelési teszt keretében állapította meg, így külön részletezi a figyelembe vett körülményeket és az alkalmazott eljárást.

V. Adatvagyon térkép

A következőkben tájékoztatjuk Önt az általunk kezelt személyes adatainak köréről és az adatkezelés jogszerűségéről, valamint célhoz kötött felhasználásáról:

Az Okos otthon rendszerre vonatkozó szolgáltatásainkat és termékértékesítést ügyfeleink az alábbi csoportosítás szerint vehetik igénybe, amely során személyes adatokat kezelünk.

A lentiekben közöljük ezen kezelt és nyilvántartott adatok körét és a kezelésére vonatkozó további információkat.

1. Látogatói státusz:

Amennyiben Ön honlapunkon csupán csak tájékozódik és információt gyűjt, úgy látogatói státuszban veszi igénybe honlapszolgáltatásunkat (a továbbiakban: “Látogató”). Látogatóként Önre vonatkozó semmilyen személyes adat, amely alapján Ön beazonosítható lenne nem kerül a birtokunkba, illetve ez esetben adatokat Önről nem tárolunk. Mindazonáltal látogatásakor (is) létrehozunk egy technikai azonosítót, úgynevezett sütit/ cookie-t, amely arról a számítógépre vonatkozó felhasználási szokásokról közvetít információkat a részünkre, amelyről Ön aktuálisan bejelentkezett. Tehát a számítógépen megnyitott oldalak, kattintásairól, és használt böngészőről kapunk információkat. A cookie arra szolgál, hogy kényelmesebbé, hatékonyabbá és élvezhetőbbé tegye a honlapunk használatát, valamint személyre szóló kiemelt ajánlatokat, reklámokat közöljünk Önnel. A technikai azonosító létrehozásához nem Ön adja meg számunkra a szükséges adatokat, hanem a fentiek figyelembevételével, mi gyűjtjük azokat a honlap használata során, az adatcsere voltaképpen a számítógépek közötti kommunikáció során automatikusan valósul meg.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy cégünk a Google Analytics-el (GA) szerződéses jogviszonyban áll, amely alapján GA a weboldalunk látogatóiról készít és prezentál részletes statisztikát. A GA célja és feladata, hogy segítse üzleti stratégiánk kiépítését, fejlesztését, segíti a reklámkampányaink optimalizálását, azáltal, hogy megmutatja, a látogatók honnan kattintottak át, mennyi időt töltenek a weboldalon, illetve hogy földrajzilag hol találhatók. A lényegét tekintve tehát, a GA az előbbiekben kifejtett cookie-ként működik, azaz nem Önhöz, hanem kizárólag az Ön által használt számítógéphez kapcsolódóan szolgáltat információt.

A cookie használatának jogalapja az Ön hozzájárulása, hiszen az oldal látogatásakor a felugró ablakon az “elfogadom” gombra kattintva Ön megadja a hozzájárulását az előbbiek jogszerű alkalmazásához. A cookie-t bármikor törölheti is a számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében ezek alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség, amelyet ily módon hozzájárulásának visszavonásaként tekintünk.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy cégünk a Google Analytics-el (GA) szerződéses jogviszonyban áll (mely szerződésnek része az adatfeldolgozási szerződés is), amely alapján GA a weboldalunk látogatóiról készít és prezentál részletes statisztikát. A GA célja és feladata, hogy segítse üzleti stratégiánk kiépítését, fejlesztését, segíti a reklámkampányaink optimalizálását, azáltal, hogy megmutatja, a látogatók honnan kattintottak át, mennyi időt töltenek a weboldalon, illetve, hogy földrajzilag hol találhatók. A lényegét tekintve tehát, a GA az előbbiekben kifejtett cookie-ként működik, azaz nem Önhöz, hanem kizárólag az Ön által használt számítógéphez kapcsolódóan szolgáltat információt.

2. Ügyfél státusz:

Amennyiben Ön Okos otthon rendszer megtervezését, kiépítését vagy beprogramozását, valamint a későbbiek során ezen rendszer esetleges bővítését rendeli meg, úgy az alábbi személyes adatainak kezelésére lesz szükség:

Adatkezelés CéljaJogalapAdatkategóriaAdatkezelés időtartama
Ügyfél AzonosításaSzerződés teljesítésevezetéknév*, keresztnév*, anyja neve*, lakcím*, email cím*,szerződés megszűnéséig
Kommunikáció biztosításaSzerződés teljesítésevezetéknév*, keresztnév*, email cím*szerződés megszűnéséig
SzerződéskötésSzerződés teljesítésevezetéknév*, keresztnév*, anyja neve*, lakcím*, email cím*, számlázási cím*, a kiépítendő „okos otthon” címe*, tulajdoni hányad a kiépítendő „okos otthon” ingatlanban,szerződés megszűnéséig
SzámlázásJogszabályvezetéknév*, keresztnév*, számlázási cím,a 2000. évi C. törvény 169. § alapján a kiállított számlát követő 8 évig
Igényérvényesítés, csalás megelőzéseJogos érdekvezetéknév*, keresztnév*, anyja neve*, lakcím*, számlázási cím, a kiépítendő „okos otthon” címe*, tulajdoni hányad a kiépítendő „okos otthon” ingatlanban,Legfeljebb a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdés szerinti általános elévülési idő leteltéig, azaz 5 évig
Hírlevél szolgáltatásÉrintetti hozzájárulásÉrintetti hozzájárulásHozzájárulás visszavonásáig
Weboldal sütikÉrintetti hozzájárulássüti azonosító, weboldal használatHozzájárulás visszavonásáig

A fentieken túlmenően szükség még a kiépítendő „okos otthon” ingatlanban életvitelszerűen tartózkodó személyek vezetéknevére, keresztnevére, valamint email címére. Ezen személyes adatokat az alábbi célokból kezeljük: kommunikáció biztosítása, szerződéskötés, valamint igényérvényesítés és csalás megelőzése. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a harmadik személyekről beérkező adatok Ügyfelünk által történő adatkezelésének jogszerűségét nem áll módunkban vizsgálni, ezért kizárólag Ügyfelünket terheli felelősség. Külön felhívjuk szíves Ügyfeleink figyelmét a gyermekek adatainak kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseire (ld. V. cím 4. pont alább).

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy az Okos otthon rendszerre vonatkozó szolgáltatásaink igénybevétele és az Okos otthon termékeink megvásárlása érdekében a fenti táblázatban szereplő *-gal jelölt adatok megadása a szerződés létrejöttéhez elengedhetetlenül szükségesek, ezen adatok a szerződéskötés előfeltételei. A fenti személyes adatok hiányában nem áll módunkban Önnel szerződést kötni.

3. Ingatlanberuházó által részünkre továbbított, Ügyfelekre vonatkozó adatok:

Boston az alább felsorolt ingatlanberuházóktól, az alábbi személyes adatokat kapja meg adatfeldolgozási szerződés mellett. Ezen adatok tekintetében Boston, mint adatfeldolgozó, az ingatlanberuházók pedig, mint adatkezelők járnak el. Ennek megfelelően ezen személyes adatok jogszerű kezelése tekintetében nem Boston, hanem az alább felsorolt adatkezelő ingatlan beruházók az illetékesek. Az adatok forrásának jogszerűségét, azaz az ingatlanberuházó adatkezelők megfelelő jogcímét Boston nem vizsgálja. Mindazonáltal Boston köteles az ingatlanberuházóktól kapott értesítést követően haladéktalanul módosítani vagy törölni jelen pont szerint kezelt adatokat.

A továbbított személyes adatok kategóriái:
Ügyfél vezeték és keresztneve, telefonszáma és email címe, amelyek Boston általi kezelésének célja a kommunikáció biztosítása, ügyféllel való kapcsolatfelvétel; jogalapja ingatlanberuházó és Boston közötti szerződés teljesítése. Boston részéről az adatkezelés azon időpontig tart, amíg ingatlanberuházó a kezelt személyes adatok módosításáról vagy törléséről Bostont nem értesíti. Ilyen értesítést követően Boston haladéktalanul intézkedik a szükséges lépések megtételéről.

Ingatlanberuházók az alábbiak:
– Cordia Magyarország Zrt.
– Wing Zrt. – LIVING
– Palota Smart – Isoconstruct Kft.

4. Gyermekkorú ügyfelekre vonatkozó személyes adatkezelés:

Tájékoztatjuk, hogy a gyermekekre vonatkozó adatkezelés a GDPR alapján akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte; a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, annak személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

5.) Adatkezelő:
Az V. cím 1-2. pontban meghatározott személyes adatait cégünk, mint Adatkezelő kezeli:

Boston Technologies Kft.
cégadatok:
cégjegyzékszáma: 01-09-902980
székhelye: 1015 Budapest, Hattyú utca 18. 3. em. 5.
adószáma: 14418321-2-41
képviseli: Hatvani Zília ügyvezető

Cégünk ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Email cím: info@immonova.hu
Tel.szám: +36 70 306 8385

Tájékoztatjuk, hogy a jelen címben meghatározott adataihoz Boston és annak munkavállalói férnek hozzá, amely adatkezelést belső adatvédelmi dokumentáció és külön adatvédelmi klauzula rögzít, és amely cégünk valamennyi munkavállalójára kötelező erővel bír.

6.) Adatok továbbítása:
Az V. pontban meghatározott személyes adatait cégünk az alábbi vállalkozásoknak továbbítja, illetve ezen vállalkozások az alábbi célok érdekében férnek hozzá az általunk nyilvántartott azon adataihoz, amelyek a cél eléréséhez feltétlenül szükségesek:

  • BlazeArts Kft. (cégjegyzékszáma: 03-09-109150, székhelye:6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8 , adószáma: 12539833-2-03), amely cégünk webhosting szolgáltatója,
  • Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-909968, székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241., adószáma: 14571332-2-42), amely szintén cégünk webhosting szolgáltatója,
  • Wector Team Kft könyvelő iroda, (cégjegyzékszám: 01-09-462910, 1220 Budapest, Kerékgyártó u. 8., adószáma: 12070419-2-43 )amely cégünk könyvelését végzi.
  • Google Ireland Ltd. (Gordon House Barrow St Dublin 4 Ireland data-protection-office@google.com) mely Társaságunk működését segíti analitikai, kommunikációs és irodai szolgáltatásaival.
  • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland), mely Társaságunk működését segíti kommunikációs szolgáltatásaival.
  • Rakuten Group Inc. (Viber – 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 158-0094), mely Társaságunk működését segíti kommunikációs szolgáltatásaival

A fent megjelölt szolgáltatókkal adatfeldolgozói szerződés jött létre, illetve a webhosting cégnek saját feltételei között szerepel, amelyben, mint adatfeldolgozók garanciát vállalnak és nyújtanak személyes adatainak védelmére.

Tájékoztatjuk, hogy a fentieken túlmenően Boston a személyes adatokat nem továbbítja az EU-n kívülre, és minden esetben olyan adatfeldolgozót használ, amely

VI. Hírlevél

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben honlapunkon feliratkozik a hírlevél szolgáltatásunkra, úgy időközönként megkeressük Önt reklámokat, ajánlatokat és egyéb információkat tartalmazó hírlevelekkel, így biztosítva, hogy mielőbb értesüljön az Okos Otthon szolgáltatásainkkal kapcsolatos friss információkról. Jelen pontban meghatározott személyes adatai kezelésének jogalapja az Ön tájékoztatáson alapuló, önkéntes, aktív hozzájárulása. Az ilyen formában megkapott adatait Adatkezelő által használt hírlevélszolgáltatás működéséig, vagy addig kezeljük, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja, úgy jelen pontban meghatározott személyes adatait töröljük, és a továbbiakban az Ön részére nem küldünk hírleveleket.

VII. Önt megillető jogok a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

Hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen tőlünk arról, hogy adatait mely célból kezeljük, mely adatkategóriába tartoznak ezek, címzettek kategóriáiról, azaz azokról, akikkel személyes adatait közöljük vagy közölni fogjuk – ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket -, az adatok tárolásának időtartamáról vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól. Az általunk kezelt adatairól díjmentes másolatot kérhet (egy naptári éven belül legfeljebb negyedévente egy alkalommal).

Helyesbítés, törléshez való jog, valamint az elfeledtetés joga: Ön bármikor jogosult arra, hogy Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kijavítását, módosítását, kiegészítését kérje, amennyiben észleli, hogy azok rögzítése nem megfelelő vagy azokban változás következett be. Ezen kérelemnek annak beérkezését követően cégünk késedelem nélkül köteles eleget tenni. Az adatok törlését a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti tőlünk, amelyet végrehajtunk amennyiben a GDPR 17. cikkében foglalt feltételek fennállása megállapítható. Ilyen esetben adatait végérvényesen, visszavonhatatlanul töröljük nyilvántartásainkból.

Adatkezelés korlátozásához való jog: a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben kérheti, hogy korlátozzuk adatkezelését. Az előbbiekben meghatározott jogokkal kapcsolatban tájékoztatjuk továbbá, hogy a fenti tartalmú kérelmek esetén valamennyi olyan címzettet, akikkel korábban személyes adatait közöltük, tájékoztatunk ezen műveletekről, amennyiben ez aránytalan nehézségbe nem ütközik.

Adathordozhatósághoz való jog: A GDPR 20. cikke alapján kérheti, hogy hozzájárulásán vagy szerződés teljesítése jogcímen kezelt személyes adatait Ön részére kiadjuk, vagy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek az Ön kérésére közvetlenül továbbítsuk.

Tiltakozáshoz való jog: Olyan adatainak kezelése ellen, amelynek jogalapja Adatkezelő jogos érdeke, Ön bármikor tiltakozhat. Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben adatkezelésünk az Ön által megadott hozzájáruláson alapul, Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulását visszavonni. Felhívjuk figyelmét azonban arra, hogy a visszavonás nem visszamenőleges hatályú, így az azt megelőző adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

Panasz tételi jog: Amennyiben adatainak jogszabályellenes kezelését észleli, illetve Önt az adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem éri, jogosult a felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni vagy az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indítani.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság
címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Tel.: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
email címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlapja: https://naih.hu/

VIII. Adatbiztonság biztosítása

Amennyiben egyértelműen megállapítható magas kockázatú adatvédelmi incidensről tudomást szerzünk, ezen körülményt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 h-án belül bejelentjük a VII. pontban megnevezett felügyeleti hatóságnak. Ha megállapítjuk, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, úgy legkésőbb 72 h-án belül Önt is értesítjük erről.

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályoknak megfelelő belső adatvédelmi, szervezeti és technikai intézkedéseket meghoztuk, fenntartjuk és folyamatosan frissítjük, amelyek a fentiekben ismertetettekkel az Ön személyes adatainak biztonságos kezelését biztosítják mind szervezési, mind technikai rendszereinkben.

Jelen adatkezelési tájékoztató frissült 2021. év május hónap 31. napján

Menu